Medium Claudia Rietman | Doetinchem

Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden voor Claudia Rietman

Art. 1 – Algemeen

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle behandelingen, consulten, fotobehandelingen, telefonische consulten, opsporingen van aardstraling en huisreinigingen die worden aangeboden door Claudia Rietman. Door een afspraak te maken of een dienst af te nemen, stemt de klant in met deze algemene voorwaarden. In bepaalde bijzondere gevallen kan ik je ook vragen hier uitdrukkelijk mee akkoord te gaan.
Naast deze algemene voorwaarden zijn ook de voorwaarden zoals vermeld in de disclaimer van toepassing.
Het niet nalezen of naleven van de algemene voorwaarden / disclaimer is voor eigen rizico van de klant.

Art. 2 – Behandelingen en Consulten

 1. Behandelingen en consulten worden uitgevoerd op basis van de informatie die de klant verstrekt.
 2. Claudia Rietman garandeert geen specifieke resultaten en is niet verantwoordelijk voor eventuele gevolgen van de behandeling of het consult.
 3. Alle consulten en behandelingen zijn strikt vertrouwelijk.
 4. Voor de consulten en behandelingen in de praktijk van Claudia Rietman dient het verschuldigde bedrag na afloop direct, bij voorkeur contant, te worden voldaan.
 5. Consulten en behandelingen op afstand, zoals een telefonisch consult of fotobehandeling, worden door de klant vooraf betaald, direct bij de boeking van de afspraak.
 6. Voor diensten op locatie betaalt de klant altijd 50% vooruit, direct bij de boeking.
 7. Claudia Rietman heeft het recht om zonder opgaaf van redenen een afspraak te annuleren of te verzetten en kan niet gehouden worden tot het vergoeden van enige schade als gevolg van:
  • een gebeurtenis buiten haar macht, zoals omschreven bij overmacht.
  • enige daad of nalatigheid van de klant.
 8. Claudia Rietman is niet aansprakelijk voor schade door tijdelijke onbeschikbaarheid van het contactformulier, onbereikbaarheid of verwijdering van haar website wegens onderhoud of anderszins.
 9. Claudia Rietman aanvaardt geen aansprakelijkheid voor lichamelijke of geestelijke schade of andere schade aan de klant die verband houdt met het volgen van een consult, behandeling of andere spirituele dienst.
 10. De klant is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor gemaakte keuzes, gedrag en consequenties.
 11. Claudia Rietman is niet aansprakelijk voor verkeerde interpretatie door de klant van de inhoud van een consult of behandeling.
 12. Claudia Rietman is niet aansprakelijk voor verminking of verlies van gegevens als gevolg van verzending met telecommunicatiefaciliteiten.
 13. Claudia Rietman is niet aansprakelijk indien het resultaat van haar werkzaamheden niet voldoet aan de verwachtingen van de klant.
 14. De klant is zelf verantwoordelijk voor zijn gezondheidssituatie.
 15. Consulten of behandelingen vervangen niet het raadplegen van een arts. Claudia Rietman is geen medisch specialist, psycholoog of psychiater.

Art. 3 – Telefonische Consulten en Fotobehandelingen

 1. Voor telefonische consulten en fotobehandelingen gelden dezelfde voorwaarden als voor persoonlijke consulten en behandelingen.
 2. De klant is verantwoordelijk voor het verstrekken van accurate en volledige informatie.
 3. Voor diensten op afstand, zoals telefonisch consult of fotobehandeling, dient het afgesproken bedrag volledig en vooraf te worden voldaan via bankoverschrijving.

Art. 4 – Opsporen van Aardstraling en Huisreinigingen

 1. Bij het opsporen van aardstraling en huisreinigingen wordt gewerkt volgens de richtlijnen en methodes van Claudia Rietman.
 2. Claudia Rietman kan niet aansprakelijk worden gesteld voor gevolgen van het opsporen van aardstraling of huisreinigingen.
 3. Voor diensten op locatie geldt een vooruitbetaling van 50% bij boeking. Het restant dient direct na afloop te worden voldaan, bij voorkeur contant.

Art. 5 – Aansprakelijkheid bij Spirituele Huisreinigingen

 1. Werkmethode: Bij spirituele huisreinigingen maakt Claudia Rietman gebruik van haar spirituele gave en salie om negatieve entiteiten en energieën te verwijderen. Dit proces omvat het aansteken van salie, wat kan leiden tot aanzienlijke rookontwikkeling en een sterke geur die in het interieur kan doordringen.
 2. Risico’s: Het aansteken van salie kan vonken veroorzaken, wat kan resulteren in brandgevaar. Daarnaast kan de rook van salie stank of rookschade veroorzaken aan de eigendommen van de klant.
 3. Kennis en Instemming: Voorafgaand aan de huisreiniging is de klant zelf verantwoordelijk om de algemene voorwaarden te lezen en zich te informeren over huisreinigingen inzake werkwijze, gevolgen enz. De klant is ook tijdens het gesprek voordat de afspraak door de klant is bevestigd duidelijk ingelicht over haar werkwijze. Door akkoord te gaan met de huisreiniging, bevestigt de klant dat hij/zij volledig op de hoogte is van de werkwijze en de mogelijke gevolgen.
 4. Eigen Verantwoordelijkheid: De klant is volledig verantwoordelijk voor eventuele schade die kan ontstaan door het gebruik van salie tijdens de huisreiniging, inclusief maar niet beperkt tot brand, stank, rookschade of andere materiële schade.
 5. Geen Aanspraak op Schadevergoeding: Claudia Rietman aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige vorm van schade of negatieve gevolgen die voortvloeien uit de huisreiniging. Door de afspraak te maken en akkoord te gaan met de voorwaarden, doet de klant afstand van alle rechten op schadevergoeding in verband met de huisreiniging.
 6. De klant is na de huisreiniging zelf verantwoordelijk voor diens eigen gedrag en de gevolgen van beslissingen die de klant neemt. De klant kan zich er niet op beroepen dat een huisreiniging niet zijn werk heeft gedaan. Gedrag en keuzes van de klant zijn altijd en alleen de verantwoordelijkheid van de klant zelf.

Art. 6 – Afspraken en Annuleringen

 1. Afspraken kunnen tot 8 uur van tevoren kosteloos worden geannuleerd. Bij annuleringen binnen 8 uur wordt 50% van het tarief in rekening gebracht.
 2. Bij no-show ontvangt de klant een factuur voor het volledige tarief, die binnen 14 dagen voldaan moet worden.
 3. Claudia Rietman behoudt zich het recht voor om afspraken te verzetten of te annuleren in geval van onvoorziene omstandigheden.

Art. 7 – Betalingen

 1. Voor consulten en behandelingen in de praktijk dient het verschuldigde bedrag na afloop direct, bij voorkeur contant, te worden voldaan.
 2. Voor diensten op afstand ( telefonisch consult / fotobehandeling) dient het afgesproken bedrag volledig en vooraf te worden voldaan via bankoverschrijving.
 3. Voor diensten op locatie ( opsporen aardstraling / spirituele huisreiniging)  is Claudia Rietman gerechtigd om een vooruitbetaling van 50 % te mogen vragen, te betalen direct bij boeking. Het restant dient direct na afloop te worden voldaan, bij voorkeur contant.
  Er is een mogelijkheid om te betalen via betaalverzoek of pin.
  Pas als de vooruitbetaling is ontvangen door Claudia Rietman staat er officieel een afspraak geboekt voor de dienst en verleend Claudia Rietman ook de afgesproken service.
 4. Indien Claudia Rietman besluit om van een vooruitbetaling af te zien is dit enkel en alleen omdat de klant woonachtig is in de zelfde woonplaats Doetinchem of indien de reistijd naar de klant toe korter is dan 25 minuten reistijd.
  De klant betaald dan het volledig afgesproken bedrag voor deze dienst direct na afloop, bij voorkeur contant.
  Eventueel mogelijk via betaallink of pin.
 5. Het is niet mogelijk om afgesproken diensten in delen te betalen.
 6. Het niet of niet tijdig betalen schort de betalingsverplichting niet op.
 7. Bij in gebreke blijven van betaling, ontvangt de klant een aanmaning.
 8. Bij verdere wanbetaling wordt de vordering overgedragen aan een incassobureau, met verhoging van wettelijke rente en incasso- en proceskosten.

Art. 8 – Aansprakelijkheid

 1. Claudia Rietman is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade als gevolg van de behandeling, het consult of de geadviseerde acties.
 2. De klant blijft verantwoordelijk voor zijn/haar eigen gezondheid en welzijn.
 3. Claudia Rietman is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, reputatieschade, opgelegde boetes en bedrijfsstagnatie.
 4. Indien Claudia Rietman aansprakelijk mocht zijn voor schade, dan is deze beperkt tot het bedrag dat de klant heeft betaald voor de dienst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 5. De beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet bij opzet of bewuste roekeloosheid van Claudia Rietman.
 6. Claudia Rietman adviseert de klant nooit een huisarts/specialist of psycholoog/psychiater buiten te sluiten. Besluit de klant dit wel te doen, dan is deze zelf verantwoordelijk voor deze keuze.
 7. Hoewel Claudia Rietman via haar persoonlijke spirituele gaven fysieke problemen kan aanvoelen, zijn de inzichten bedoeld om de klant duidelijk te maken dat er aandacht aan besteed dient te worden. Het is aan de klant zelf hoeveel waarde hieraan wordt gehecht.
 8. Claudia Rietman is geen arts, stelt geen diagnoses en verstrekt geen medicatie. De klant is zelf verantwoordelijk voor wat de klant met de inzichten en antwoorden doet en wat daarvan eventueel de gevolgen kunnen zijn.

Art. 9 – Overmacht

 1. Onder overmacht wordt verstaan: weersinvloeden, natuurrampen, verkeersbelemmeringen, oorlog, terrorisme, brand, diefstal, internet- en stroomstoring, storing in het e-mailverkeer, computervredebreuk, overheidsmaatregelen, wijzigingen in wet- en regelgeving, ziekte van het medium.
 2. In geval van overmacht stelt Claudia Rietman de klant zo spoedig mogelijk op de hoogte.

Art. 10 – Privacy

 1. Alle persoonlijke gegevens van klanten worden vertrouwelijk behandeld en niet aan derden verstrekt zonder uitdrukkelijke toestemming van de klant. Wat er verder gebeurt met de persoonlijke gegevens van cliënten staat beschreven in het privacybeleid.

 2. Claudia Rietman houdt zich aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Persoonsgegevens worden alleen verzameld en verwerkt voor de noodzakelijke uitvoering van de diensten en voor administratieve doeleinden.

 3. De klant heeft het recht om zijn/haar gegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft de klant het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens en het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dit betekent dat de klant een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van hem/haar hebben in een computerbestand naar de klant of een andere, door de klant genoemde organisatie, te sturen.

 4. Als de klant vragen heeft over deze privacyverklaring of een klacht wil indienen over hoe Claudia Rietman met persoonlijke gegevens omgaat, kan de klant contact opnemen via de contactgegevens zoals vermeld op de website.

 5. Indien de klant van mening is dat Claudia Rietman niet op een correcte manier met zijn/haar persoonsgegevens omgaat, heeft de klant het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit, zoals de Autoriteit Persoonsgegevens.